e-mail

biuro@computel.pl

Skontaktuj się z nami:

e-mail
nr telefonu
pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Poprawa efektywności energetycznej

 

Poprawie efektywności energetycznej służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. izolacja instalacji przemysłowych;
 2. przebudowa lub remont budynków;
 3. modernizacja:
  • a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
  • b) oświetlenia,
  • c) urządzeń potrzeb własnych,
  • d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  • e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
 4. odzysk energii w procesach przemysłowych;
 5. ograniczenie:
  • a) przepływów mocy biernej,
  • b) strat sieciowych w ciągach liniowych,
  • c) strat w transformatorach;
 6. stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

1. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemysłowych:

 

1) modernizacja izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych oraz ciągów technologicznych
w obiektach (np. izolacja: rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, urządzeń oczyszczających gazy wlotowe, armatury przemysłowej);

2) izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu przemysłowego, w tym urządzeń transportowych, przygotowania półproduktów i produktów (np. transport surówki, ciekłej stali, wyrobów walcowniczych) oraz sieci ciepłowniczych, wodnych i gazowych (transportujących np. gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy hutnicze, gazy techniczne oraz sprężone powietrze);

3) izolacja termiczna walcowniczych pieców grzewczych.

 

 

2. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynków, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.1)):

 

1) ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów;

2) modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie;

3) montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje);

4) izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej;

5) likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;

6) modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła.

 

3. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:

 

1) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (np. pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki, piekarnika);

2) oświetlenia wewnętrznego (np. oświetlenia pomieszczeń: w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych, a także budynków i hal przemysłowych lub handlowych) lub oświetlenia zewnętrznego (np. oświetlenia tuneli, placów, ulic, dróg, parków, oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenia stacji benzynowych oraz sygnalizacji świetlnej),w tym:

a) wymiana źródeł światła na energooszczędne,

b) wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,

c) wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie)
w zależności od potrzeb użytkowych,

d) stosowanie energooszczędnych systemów zasilania;

3) urządzeń potrzeb własnych, w tym:

a) wentylatorów powietrza i spalin,

b) układów pompowych i pomp – stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów,

c) układów odżużlania,

d) układów nawęglania – młyny węglowe,

e) układów sterowania – układy automatyki kotła, układy pomiarowe, zabezpieczające i sygnalizacyjne,

f) sprężarek i układów sprężarkowych,

g) silników elektrycznych – instalacja falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,

h) urządzeń w systemach uzdatniania wody,

i) oświetlenia terenu, hal, warsztatów i innych pomieszczeń produkcyjnych,

j) wyposażenia warsztatów (np. spawarki, piece, tokarki, frezarki).

 

4. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych:

 

1) modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: sprężarki, silniki elektryczne,pompy, wentylatory oraz ich napędy i układy sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy;

2) modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do uzdatniania wody;

3) stosowanie systemów pomiarowych i monitorujących media energetyczne;

4) optymalizacja ciągów transportowych mediów (ciepło, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych.

 

5. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, polegające na:

 

1) wymianie lub modernizacji grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń
i technologii o wyższej efektywności energetycznej (izolacje, napędy, wymienniki);

2) modernizacji systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne;

3) instalacji lub modernizacji systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych;

4) wymianie lokalnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych;

5) zastosowaniu układów kogeneracyjnych w lokalnych źródłach ciepła;

6) modernizacji lokalnych kotłowni.

 

6. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzysku energii w procesach przemysłowych, w tym instalacja lub modernizacja:

 

1) układów odzysku ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych oraz wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie technologicznym;

2) systemu „freecoolingu” – procesu wykorzystania chłodu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze na zewnątrz

budynku do schłodzenia powietrza wewnątrz budynku;

3) turbin i układów wytwarzania energii, wykorzystujących energię rozprężania lub redukcji ciśnienia gazów, pary lub wody;

4) układów przetwarzania ciepła odzyskiwanego z procesów przemysłowych na energię elektryczną;

5) układów przetwarzania gazów odpadowych z procesów przemysłowych (np. gazu koksowniczego, wielkopiecowego, konwertorowego) i spalin na energię elektryczną i cieplną lub na paliwa energetyczne.

 

7. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat:

 

1) związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe i elektroniczne układy kompensacyjne);

2) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej;

3) na transformacji w transformatorach poprzez:

a) zastosowanie układów kompensacyjnych w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej,

b) wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną (sprawnością) lub dostosowane do zapotrzebowania mocy;

4) w sieciach ciepłowniczych, dokonując:

a) modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej poprzez:

– zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków),

– zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków,

– zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych,

– usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania,

b) poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę,

c) zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej lub sposobu regulacji tej sieci,

d) wprowadzenia lub rozbudowy systemu monitoringu i sterowania pracą systemu ciepłowniczego.

 

8. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawyz dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, polegające na:

 

1) zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem, koksem, gazem lub olejem opałowym źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym odnawialnymi źródłami energii, ciepłem wytwarzanym w kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

2) zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ciepła wytworzonego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

3) budowie przyłącza ciepłowniczego oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych  energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym z odnawialnych źródeł energii, w kogeneracji lub ciepłem odpadowym
z instalacji przemysłowych;

4) modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytworzonym z odnawialnych źródeł energii, w kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prices

 

What

When

How

Why

lorem ipsum 1 day 1200,- growth
lorem ipsum 1 week 2400,- income

lorem ipsum

1 month 4800,- 2000,-
lorem ipsum 1 year 9600,- fun

 

Virtual desk

 

ACCESSORY?

SMALL

NORMAL

VIP

virtual mouse
virtual keyborad
virtual monito    
virtual printer  
virtual facebook    

 

Chcesz uzyskać pomoc w doborze metody poprawy efektywności energetycznej?

Planujesz inwestycje i szukasz źródeł finansowania?

Masz inne pytanie?

Zapraszamy do rozmowy, chętnie pomożemy.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

1. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemysłowych:

 

1) modernizacja izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych oraz ciągów technologicznych w obiektach (np. izolacja: rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, urządzeń oczyszczających gazy wlotowe, armatury przemysłowej);

2) izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu przemysłowego, w tym urządzeń transportowych, przygotowania półproduktów i produktów (np. transport surówki, ciekłej stali, wyrobów walcowniczych) oraz sieci ciepłowniczych, wodnych i gazowych (transportujących np. gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy hutnicze, gazy techniczne oraz sprężone powietrze);

3) izolacja termiczna walcowniczych pieców grzewczych.

 

 

2. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynków, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.1)):

 

1) ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów;

2) modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie;

3) montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje);

4) izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej;

5) likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;

6) modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła.

 

3. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:

 

1) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (np. pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki, piekarnika);

2) oświetlenia wewnętrznego (np. oświetlenia pomieszczeń: w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych, a także budynków i hal przemysłowych lub handlowych) lub oświetlenia zewnętrznego (np. oświetlenia tuneli, placów, ulic, dróg, parków, oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenia stacji benzynowych oraz sygnalizacji świetlnej),w tym:

a) wymiana źródeł światła na energooszczędne,

b) wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,

c) wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych,

d) stosowanie energooszczędnych systemów zasilania;

3) urządzeń potrzeb własnych, w tym:

a) wentylatorów powietrza i spalin,

b) układów pompowych i pomp – stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów,

c) układów odżużlania,

d) układów nawęglania – młyny węglowe,

e) układów sterowania – układy automatyki kotła, układy pomiarowe, zabezpieczające i sygnalizacyjne,

f) sprężarek i układów sprężarkowych,

g) silników elektrycznych – instalacja falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,

h) urządzeń w systemach uzdatniania wody,

i) oświetlenia terenu, hal, warsztatów i innych pomieszczeń produkcyjnych,

j) wyposażenia warsztatów (np. spawarki, piece, tokarki, frezarki).

 

4. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych:

 

1) modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: sprężarki, silniki elektryczne,

pompy, wentylatory oraz ich napędy i układy sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym

zapotrzebowaniu mocy;

2) modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do uzdatniania wody;

3) stosowanie systemów pomiarowych i monitorujących media energetyczne;

4) optymalizacja ciągów transportowych mediów (ciepło, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne)

oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych.

 

5. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, polegające na:

 

1) wymianie lub modernizacji grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii

o wyższej efektywności energetycznej (izolacje, napędy, wymienniki);

2) modernizacji systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne;

3) instalacji lub modernizacji systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych;

4) wymianie lokalnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych;

5) zastosowaniu układów kogeneracyjnych w lokalnych źródłach ciepła;

6) modernizacji lokalnych kotłowni.

 

6. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzysku energii w procesach przemysłowych, w tym instalacja lub modernizacja:

 

1) układów odzysku ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych oraz wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie

technologicznym;

2) systemu „freecoolingu” – procesu wykorzystania chłodu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze na zewnątrz

budynku do schłodzenia powietrza wewnątrz budynku;

3) turbin i układów wytwarzania energii, wykorzystujących energię rozprężania lub redukcji ciśnienia gazów, pary lub

wody;

4) układów przetwarzania ciepła odzyskiwanego z procesów przemysłowych na energię elektryczną;

5) układów przetwarzania gazów odpadowych z procesów przemysłowych (np. gazu koksowniczego, wielkopiecowego,

konwertorowego) i spalin na energię elektryczną i cieplną lub na paliwa energetyczne.

 

7. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat:

 

1) związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie

lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe

i elektroniczne układy kompensacyjne);

2) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej;

3) na transformacji w transformatorach poprzez:

a) zastosowanie układów kompensacyjnych w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej,

b) wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną (sprawnością) lub

dostosowane do zapotrzebowania mocy;

4) w sieciach ciepłowniczych, dokonując:

a) modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej poprzez:

– zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków),

– zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków,

– zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych,

– usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania,

b) poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę,

c) zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej lub sposobu regulacji tej sieci,

d) wprowadzenia lub rozbudowy systemu monitoringu i sterowania pracą systemu ciepłowniczego.

 

8. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawyz dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, polegające na:

 

1) zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem, koksem, gazem lub olejem opałowym źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym odnawialnymi źródłami energii, ciepłem wytwarzanym w kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

2) zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej

sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ciepła wytworzonego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

3) budowie przyłącza ciepłowniczego oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych  energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym z odnawialnych źródeł energii, w kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

4) modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem

wytworzonym z odnawialnych źródeł energii, w kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.

 

 

 

 

Created in WebWave CMS